Diễn giải TK Nợ TK Có Giao diện tương ứng
Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán - Giá trị hao mòn 214 211 Định khoản trực tiếp
Ghi giảm TSCĐ thanh lý, nhượng bán - Giá trị còn lại 811
Chi phí thanh lý nhượng bán 111,112... Chi
Thuế GTGT 133
Thuế thu nhập doanh nghiệp 821 3334 Định khoản trực tiếp
Cuối kỳ kết chuyển chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ 911 811 Khóa sổ
Kết chuyển chi phí thuế TNDN 821
Lãi sau thuế TNDN 421
Thu thanh lý nhượng bán 111,112... 711 Thu
Thuế GTGT (nộp thuế KT) 3331
Thuế GTGT (nộp thuế TT) 711
Cuối kỳ kết chuyển thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ 911 Khóa sổ