Diễn giải TK Nợ TK Có Giao diện tương ứng
Tập hợp các chi phí sửa chữa lớn phát sinh theo phương thức tự làm 241, 1332 111,112 Chi
152 Xuất kho
334.... Định khoản trực tiếp
Chi phí sửa chữa lớn theo phương thức giao thầu 241 331
Thuế GTGT nếu có 1332
Khi hoàn thành, trường hợp đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá 211 241
Trường hợp chi phí sửa chữa không đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá tính vào chi phí kinh doanh của kỳ kế toán 154,642
Chi phí phát sinh cần phân bổ hoặc đơn vị có trích trước chi phí sửa chữa lớn 142,242,335
Định kỳ phân bổ vào chi phí 154,642 142,242,335