Diễn giải TK Nợ TK Có Giao diện tương ứng
Mua bất động sản đầu tư 217 111,112,331 Mua hàng hóa / Dịch vụ
1332
Mua bất động sản đầu tư trả góp 217 331
1332
Lãi trả chậm 242 Định khoản trực tiếp
Bất động sản đầu tư do XDCB hoàn thành bàn giao 217 241
Chuyển TSCĐ chủ sở hữu sử dụng thành bất động sản đầu tư 2111,2113
Đồng thời chuyển hao mòn 2141,2143 2147
Bán BĐS đầu tư - Giá trị còn lại 632 217
Bán BĐS đầu tư - Giá trị hao mòn 2147
Trả lại BĐS đầu tư thuê tài chính
Đồng thời chuyển hao mòn của BĐS đầu tư thuê tài chính mua lại 2141
Chuyển BĐS đầu tư thành TSCĐ 2111,2113 217
Đồng thời chuyển giá trị hao mòn 2147 2141,2143
Bất động sản đầu tư thuê tài chính 217 315,341
142
111,112 Chi
Chuyển hàng hóa BĐS dự định bán trong kỳ thành BĐS đầu tư 156 Xuất kho
Mua lại BĐS đầu tư là thuê tài chính chuyển thành TSCĐ 2111 217 Định khoản trực tiếp
111,112 Chi
Chuyển BĐS đầu tư thành hàng hóa bất động sản 156 217 Nhập kho