Diễn giải TK Nợ TK Có Giao diện tương ứng
Trị giá vốn thành phẩm, dịch vụ được xác định là tiêu thụ 632 155, 156 Bán hàng hóa / Dịch vụ
Sản phẩm, hàng hóa gửi bán đã xác định là tiêu thụ 632 157 Bán hàng hóa / Dịch vụ
Giá gốc bất động sản đầu tư bán trong kỳ 632 156 Bán hàng hóa / Dịch vụ
Sản phẩm sản xuất hoàn thành giao bán ngay 632 154 Định khoản trực tiếp
Giá thành dịch vụ hoàn thành được xác định là tiêu thụ trong kỳ 632 154
Chi phí sản xuất sản phẩm vượt trên mức bình thường không được tính vào chi phí chế biến 632 154
Bán bất động sản đầu tư 632 217
Giá trị hao mòn 214
Định kỳ trích khấu hao bất động sản 632 214
Giá trị hàng tồn kho hao hụt, mất mát tính vào giá vốn hàng bán 632 152,153,155,156,158 Xuất kho
138(1381) Định khoản trực tiếp
Chi phí liên quan đến cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư 632 111,112... Bán hàng hóa / Dịch vụ
133(1332)
Trị giá vốn sản phẩm, hàng hóa đã tiêu thụ bị trả lại nhập kho 155,156 632 Hoàn bán
Hoàn nhập dự phòng, giảm giá hàng tồn kho 159(1593) 632 Định khoản trực tiếp
Cuối kỳ kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 Khóa sổ
Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 632 159(1593) Định khoản trực tiếp